เรียกดูข้อมูล: ข้อมูลคณะ

KM KU PHCSC
0
ประชุมการจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (KU GROW)

ประชุมการจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงกา…

ข้อมูลคณะ
0
รายละเอียด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย 1 หลักสูตร ดังนี้ คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส…

ข้อมูลคณะ
0
ปฐมนิเทศโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าว…

KM KU PHCSC
0
โครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนมีนาคม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพงานทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมี ดร.พัสกร องอาจ คณะสาธารณสุ…

KM KU PHCSC
0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ บริษัท เคเอส เวสท์ วอเตอร์เซอร์วิส

วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด…

ข้อมูลคณะ
0
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสภาคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องนนทรี อาคารบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนิน…