bannernisit2

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2 ท่าน ได้แก่ นายสุไลมาน ดอเลาะตาเฮ และนายจตุพร สรสิทธิ์  เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ในกิจกรรม BU Pitching Day ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ Business Unit พ.ศ. 2566 และได้รับทุน การบ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จาก สป.อว. พศ.2566 จำนวน 180,000 บาท

แสดงความคิดเห็น