bannernisit2

สารจากคณบดี

0
นายพัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ดร.พัสกร องอาจ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุข สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ จึงให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงถือเป็นวันสถาปนาก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยคณบดีคนแรกของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ นายพัสกร องอาจ

เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกสาขาวิชามีการพัฒนาผู้เรียนในการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงในการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม การจัดการเรียนการสอนเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) ด้านสุขภาพ มีการฝึกทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ราชเทวี ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการสังคม (social lab) และพัฒนาการฝึกงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เน้นการฝึกแบบ “หมอครอบครัว” เป็นแห่งแรก

วิสัยทัศน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
“เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อความเป็นผู้นำในระดับอาเซียน”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้วิชาชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และบูรณาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา
2. พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม ด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
3. บริการวิชาการด้านสาธารณสุขเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. บริหารจัดการคณะเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพ และตามหลักธรรมาภิบาล โดยนำศาสตร์แห่งพระราชามาเป็นกลไกในการปฏิบัติงาน

Powered by moviekillers.com