เรียกดูข้อมูล: ข้อมูลคณะ

ข้อมูลคณะ
0
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ผู้ท…

KM KU PHCSC
0
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร…

KM KU PHCSC
0
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีก…

KM KU PHCSC
0
ประชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตระหว่างสถาบัน

ประชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตระหว่างสถาบัน ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…