เรียกดูข้อมูล: ข้อมูลคณะ

KM KU PHCSC
0
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร…

KM KU PHCSC
0
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีก…

KM KU PHCSC
0
ประชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตระหว่างสถาบัน

ประชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตระหว่างสถาบัน ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

KM KU PHCSC
0
โครงการปรับพื้นฐานนิสิตใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปรับพื้นประจำปี 2565 ให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาประจำปี 2565 ได้ปรับตัวในการ…

KM KU PHCSC
0
ประชุมการจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (KU GROW)

ประชุมการจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงกา…

ข้อมูลคณะ
0
รายละเอียด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย 1 หลักสูตร ดังนี้ คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส…

ข้อมูลคณะ
0
ปฐมนิเทศโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าว…