เรียกดูข้อมูล: ข้อมูลคณะ

ข้อมูลคณะ
0
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ นายแพทย์วิชัย สติมัย ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ร…

KM KU PHCSC
0
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร…

KM KU PHCSC
0
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีก…