0

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี

 ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มก. ครบรอบ 11 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะส…

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการ…