0

การประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง (EdPEx) คณะสาธารณสุขศาสตร์

การประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง (EdPEx) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด…

0

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ KU Speak Up Challenge 2023 Theme: Global Citizenship in the Contemporary World

#ประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ KU Speak Up Challenge 2023 Theme…

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการ…