bannernisit2

โครงการสาสุขช่อใหม่ (กาวน์ขาวก้าวใหม่) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

0
โครงการสาสุขช่อใหม่ (กาวน์ขาวก้าวใหม่) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของเสื้อกาวน์ขาว และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นิสิตที่จะก้าวสู่การเรียนรู้วิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งวิชาชีพ และเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ที่ดีงามที่สามารถสร้างสรรค์ได้ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทำให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น