bannernisit2

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

0

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของอาเซียนที่มีความเชี่ยวชาญทางสาธารณสุขศาสตร์และสุขภาพหนึ่งเดียว”

คำจำกัดความ
สุขภาพหนึ่งเดียว One Health คือ การบูรณาการจัดการสุขภาพแนวใหม่ด้านสุขภาพคน/สัตว์ สิ่งก่อโรคและสุขภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีโดยองค์รวม
ระดับอาเซียน คือ ตั้งแต่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขึ้นไป การได้รับการยอมรับในด้านการเรียนการสอนโดยหลักสูตรได้รับการรับรองหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากล และด้านการวิจัยโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1

เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตและกำลังคนเพื่อเป็นผู้นำด้านสุขภาพชุมชนในการขับเคลื่อนการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับสากล

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3

เป็นแหล่งให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimal resources)

แผนยุทธศาสตร์ที่ 5

การนำคณะสาธารณสุขศาสตร์สู่ความเป็นสากล

ค่านิยม (PHCSC)

P = ความเชี่ยวชาญในงาน เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม (Professionalism& Participation)
H = เป็นผู้นำด้านสุขภาพ (Health Modeling)
C = การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication)
S = การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
C = ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (Customer Relations)

นโยบายหลักของคณะสาธารณสุขศาสตร์

1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีแนวใหม่ เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
3. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ

สมรรถนะหลักคณะสาธารณสุขศาสตร์

1. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center Learning) และใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Base Learning)
2. การผลิตงานวิจัย
3. มีบริการวิชาการที่เน้นปัญหาของชุมชนเป็นพื้นฐาน

หลักสูตรการเรียนการสอน

1. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
2. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
3. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
3. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

แสดงความคิดเห็น