เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
กิจกรรมสัมพันธ์น้อง (รัก) ใหม่ “นนทรีที่รัก”

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
การอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น Basic Fire Fighting!

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารและแผน ได้จัดกิจก…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
กิจกรรมไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00  – 14.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ฝ่ายกิจการนิสิตและ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้ว…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.สัญจร)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจา…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์