เรียกดูข้อมูล: ผลงาน/รางวัลอาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ ร…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
สร้างความร่วมมือด้านวิจัยและ lecture special topics ณ Huazhong agricultural university เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากมูลนิธิ The Task Force for Global Health, USA.

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับทีม…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงาน/รางวัลอาจารย์
ผลงาน/รางวัลนิสิต
ผลงาน/รางวัลอาจารย์
0
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์งานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ  1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

ผลงาน/รางวัลอาจารย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน เนื่องในโอกาสได้รับการเชิ…