bannernisit2

สารจากคณบดี

0

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุข สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ จึงให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงถือเป็นวันสถาปนาก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกสาขาวิชามีการพัฒนาผู้เรียนในการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงในการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม การจัดการเรียนการสอนเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) ด้านสุขภาพ มีการฝึกทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ราชเทวี ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการสังคม (social lab) และพัฒนาการฝึกงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เน้นการฝึกแบบ “หมอครอบครัว” เป็นแห่งแรก

วิสัยทัศน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
“เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพระดับสากล”
“International Knowledge Centre of Health Technology and Innovation”

แสดงความคิดเห็น