เรียกดูข้อมูล: ผลงาน/รางวัลนิสิต

ผลงาน/รางวัลนิสิต
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรีได้รับรางวัลนวัฒกรรมดีเด่น 4 รางวัล ในงานประกวดนวัฒกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนิ…

ผลงาน/รางวัลนิสิต
ผลงาน/รางวัลนิสิต
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสุตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Th…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล”

🎊🎊ขอแสดงความยินดี 🎊🎊กับนิสิตที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” โดยจัดพิธีเข้ารั…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

🎉🎉 ได้รับบรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทหญิง และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชาย …

ผลงาน/รางวัลนิสิต
0
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาเรือพาย (ทีมเรือพาย มก.)

วันที่ 15 มีนาคม 2560 รศ.ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวั…

ผลงาน/รางวัลนิสิต
0
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ยูงทองเกมส์ งานสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 35

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วมี นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ใน…