เรียกดูข้อมูล: ผลงาน/รางวัลนิสิต

KM KU PHCSC
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสุตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Th…

ข่าวกิจกรรม
0
นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล”

🎊🎊ขอแสดงความยินดี 🎊🎊กับนิสิตที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” โดยจัดพิธีเข้ารั…

ผลงาน/รางวัลนิสิต
0
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาเรือพาย (ทีมเรือพาย มก.)

วันที่ 15 มีนาคม 2560 รศ.ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวั…

ผลงาน/รางวัลนิสิต
0
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ยูงทองเกมส์ งานสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 35

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วมี นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ใน…