bannernisit2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ยูงทองเกมส์ งานสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 35

0

ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วมี นิสิตชั้นปีที่ 3
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ในการแข่งขัน Impromptu Speech Contest
ในหัวข้อ “พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคลากรต่างๆ”
ยูงทองเกมส์ งานสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 35

แสดงความคิดเห็น