bannernisit2

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล”

0

 

🎊🎊ขอแสดงความยินดี 🎊🎊กับนิสิตที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” โดยจัดพิธีเข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดีในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รูปเพิ่มเติม คลิก

แสดงความคิดเห็น