เรียกดูข้อมูล: ข่าวนิสิต

KM KU PHCSC
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสุตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Th…

KM KU PHCSC
0
ประชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตระหว่างสถาบัน

ประชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตระหว่างสถาบัน ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

KM KU PHCSC
0
โครงการปรับพื้นฐานนิสิตใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปรับพื้นประจำปี 2565 ให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาประจำปี 2565 ได้ปรับตัวในการ…

KM KU PHCSC
0
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 คน อาจารย์…

KM KU PHCSC
0
โครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนมีนาคม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพงานทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมี ดร.พัสกร องอาจ คณะสาธารณสุ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล”

🎊🎊ขอแสดงความยินดี 🎊🎊กับนิสิตที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” โดยจัดพิธีเข้ารั…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวปภัสวรรณ พิพัฒน์พานุกูล” ที่ได้รับรางวัลนิสิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวปภัสวรรณ พิพัฒน์พานุกูล” นิสิตคณะสาธารณสุขศา…

KM KU PHCSC
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป ลาว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป ลาว : เมื่อว…