bannernisit2

วันมหิดล

0

ผู้ช่วยศาสตราย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานวันมหิดล 24 กันยายน 2565 ณ อาคารวิโรจน์อิ่มพิทักษ์

รูปจาก : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc | Facebook

แสดงความคิดเห็น