bannernisit2

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2565

0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล
ทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2565
โดยเป็นนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดลำดับ 1-5 (รหัส 63)
จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. 6340403432 นางสาวนูรฮายาตี อาหะมะ
2. 6340403358 นางสาวพัชยา บัวแดง
3. 6340403069 นางสาวสุภัสตรา พันธุมา
4. 6340403093 นางสาวนววรรณ ศรีนา
5. 6340403440 นายอนุศักดิ์ หาสูญโม

แสดงความคิดเห็น