bannernisit2

ประชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตระหว่างสถาบัน

0

ประชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตระหว่างสถาบัน ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ในการร่วมกับจัดกิจกรรมค่าย สาสุขเฮ็ดจังซี่ที่ชุมชน

รูปจาก : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc | Facebook

แสดงความคิดเห็น