bannernisit2

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาเรือพาย (ทีมเรือพาย มก.)

0

วันที่ 15 มีนาคม 2560 รศ.ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมแสดงความยินดี และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาเรือพาย (ทีมเรือพาย มก.) ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยมีนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น