bannernisit2

การประชุมพัฒนายกระดับเห็ดเป็นยา

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุศักดิ์  เกิดสิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมคณะกรรมการพัฒนาการยกระดับเห็ดเป็นยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมหารือ การยกระดับเห็ดเป็นยา กับ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 20-407 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อหาแนวทางการยกระดับการพัฒนาเห็ดเป็นยา

รูปจาก : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc | Facebook

แสดงความคิดเห็น