bannernisit2

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากมูลนิธิ The Task Force for Global Health, USA.

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย
1. ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชจรูญพง คณะสาธารณสุขศาสตร์ : Principal Investigator
2. นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผูู้อำนวยการกองระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข : Consultant
3. ดร.ปราบดา ประภาศิริ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) : Consultant
4. รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ : Co-investigator/Project Manager
5. ดร.นพ.เกรียงไกร ประเสริฐ ศูนย์ศึกษาวิจัยไข้หวัดใหญ่และวัคซีน โรงพยาบาลนครพนม : Co-investigator
6. ดร.นพ.สุทธิชัย นักผูก กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข : Co-investigator
7. ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร : Co-Principal Investigator
8. อ.ดร.ศวิตา ศรีสวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร : Researcher
เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
1. สำรวจความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่มีผลต่อการรับและการแนะนำวัคซีนไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์
ในประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิ The Task Force for Global Health, USA.
2. การประเมินอคติที่เกิดจากการประมาณการณ์ประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ด้วยารใช้รูปแบบ Test Negative Design จากฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง ในประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC)
โดยความร่วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ร่วมกับกองระบาด วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) และศูนย์ศึกษาวิจัยไข้หวัดใหญ่และวัคซีน โรงพยาบาลนครพนม

 

 

———————————————————————————————————————————————————–

แสดงความคิดเห็น