bannernisit2

การจัดการเรียนรู้ (KM ) การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

0

การจัดการเรียนรู้ (KM ) การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดย สำนักงานวิทยาเขตฯ ที่สนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้กับสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อนำความรู้เรื่องงานสารบรรณระบบอิเลคทรอนิกส์ มาปรับปรุงและพัฒนางานในสำนักงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ 20-407

แสดงความคิดเห็น