bannernisit2

สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

0
สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

รักษาการหัวหน้าแทนสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวชวพร โพธิ์เมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ฝ่ายบริหารและแผน

นางสาวจิตรลดา ฦๅชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชวพร โพธิ์เมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพิชัย ดวงคุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศศินา น้อยเกิดมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพชรพร กั้วพรหม
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร (จ้างเหมาบริการ)

ฝ่ายวิชาการ

นางสาววีรยา ถิ่นตองโขบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกรกนก หาญมนตรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววิภา หนูดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวสลิลดา มิระสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม / ฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้

นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)

นางสาวสุจิตรา บุตราช
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ)

แสดงความคิดเห็น