bannernisit2

ประวัติบุคลากร

0

นางสาวสลิลดา มิระสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  • ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • E-mail : mirasingtee@gmail.com

แสดงความคิดเห็น