bannernisit2

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

0

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 โดยมีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสต์ ผศ.ดร.พัสกร องอาจ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร9)

แสดงความคิดเห็น