bannernisit2

แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

0
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาตราจารย์ ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองศาตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวโรย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กุลธิดา ยะสะกะ
ภาควิชาอนามัยชุมชน
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โดยอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
———————————————————————————————————————————————————–

แสดงความคิดเห็น