0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ…

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการ…

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ