bannernisit2

รายละเอียด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 หลักสูตร ดังนี้ คือ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม) ปริญญาโท

  หลักสูตรได้รับรางวัล

  รางวัลคุณภาพ “หลักสูตรดีเด่น ประจำปี 2562”

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท

แผน ก แบบ ก 2  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  –  สัมมนา 2 หน่วยกิต
  – วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต
  – วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
 • ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  – สัมมนา 2 หน่วยกิต
  – วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต
  – วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 • ข. วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

วัน/เวลา เรียน (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT หรือ TOEFL หรือ IELTS หรืออื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด (ถ้ามี)

การสอบคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียน
 2. สอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

ลำดับที่ ภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียม (บาท)
1 ชั้นปีที่ 1 (ภาคต้น) 35,000
2 ชั้นปีที่ 1 (ภาคปลาย) 30,000
3 ชั้นปีที่ 2 (ภาคต้น) 30,000
4 ชั้นปีที่ 2 (ภาคปลาย) 30,000
รวม 125,000


คณะกรรมการหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธิพงศ์ ภักดี / ประธานหลักสูตร
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน / รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 3. อาจารย์ ดร.พัสกร องอาจ / กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ / กรรมการและเลขานุการ
 5. นางสาววิภา หนูดา / ผู้ช่วยเลขานุการ

ตัวอย่างแผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

04401521 พฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3(3-0-6)
04401541 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3(3-0-6)
04401551 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)
04401591 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 3(3-0-6)
  รวม 12(12-0-24)


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

04401531 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
04401542 ชีวสถิติและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 3(3-0-6)
04401597 สัมมนา 1
04401599 วิทยานิพนธ์ 3
  วิชาเอกเลือก 2(- -)
  รวม 12(- -)


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

04401597 สัมมนา 1
04401599 วิทยานิพนธ์ 3
  วิชาเอกเลือก 2(- -)
  รวม 6(- -)


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

04401599 วิทยานิพนธ์ 6
  รวม 6


แผน ข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

04401521 พฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3(3-0-6)
04401541 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3(3-0-6)
04401551 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)
04401591 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 3(3-0-6)
  รวม 12(12-0-24)


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

04401531 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
04401542 ชีวสถิติและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 3(3-0-6)
04401597 สัมมนา 1
  วิชาเอกเลือก 2(- -)
  รวม 9(- -)


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

04401595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
04401597 สัมมนา 1
  วิชาเอกเลือก 4(- -)
  รวม 8(- -)

 

แสดงความคิดเห็น