เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
ติดตามการฝึกปฎิบัติงานฯ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วย…

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช…

ข่าวกิจกรรม
0
นิเทศงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย…

ข่าวกิจกรรม
0
การประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมหารือ เพื่อติดต…

ข่าวกิจกรรม
0
ผศ.ดร.พัสกร องอาจ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และสถาบันบรมราชชนก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร นำโดยท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินท…