bannernisit2

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสภาการสาธารณสุขชุมชน

0

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก.ร่วมลงนามกับ ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสภาการสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แสดงความคิดเห็น