bannernisit2

โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

0


โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ได้แนะนำนโยบายด้านการพัฒนานิสิต กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 กับ สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องเฟื้องฟ้า อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แสดงความคิดเห็น