bannernisit2

การประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง (EdPEx) คณะสาธารณสุขศาสตร์

0

การประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง (EdPEx) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 20-407 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยท่านที่ปรึกษา ดร.จิตรา พึ่งพานิช (ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ)

แสดงความคิดเห็น