รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

0

สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2560

ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 17 February 2017 at 16.30

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th หรือ ซื้อซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50 บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70 บาท ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ควรสั่งซื้อก่อนเปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์
  • ขั้นตอนในการสมัคร
   1. สมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครเรียน ทาง Internet เท่านั้น
   2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร
   3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบhow-to-apply-th
  • การส่งหลักฐานการสมัคร
   • ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

Powered by moviekillers.com