เรียกดูข้อมูล: ข่าวศิษย์เก่า

ข่าวประกาศ
0
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสต…

ข่าวประกาศ
0
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดภาควิชาอนามัยชุมชน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดภาควิชาอนามัยชุมช…

ข่าวประกาศ
0
3955

📌📌 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา ✅ เ…

ข่าวศิษย์เก่า
0
แบบสอบถาม ความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

แบบสอบถามความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ…

ข่าวศิษย์เก่า
0
แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต

แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภั…

ข่าวนิสิต
0
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ …

ข่าวศิษย์เก่า
0
ชมรมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่…