เรียกดูข้อมูล: ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
0
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวประกาศ
KM KU PHCSC
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสุตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Th…

ข่าวประกาศ
0
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสต…

KM KU PHCSC
0
โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่ง…

KM KU PHCSC
0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบัน ภายใต้หลักสูตร “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิ…

KM KU PHCSC
0
กิจกรรม “ผู้ปกครองพบอาจารย์ในหลักสูตร” ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการบ้านหลังที่ 2 สา’สุข นนทรี

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ผู้ปกครอง…