bannernisit2

กิจกรรมแลกเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบัน ภายใต้หลักสูตร “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”

0

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบัน ภายใต้หลักสูตร “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับพัฒนากระบวนงานด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนานิสิตนิสิตนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม, สำนักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยในครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มในการจัดกิจกรรมทั้งการเรียนการสอนและการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานิสิตนักศึกษาในสาบันร่วมต่อไป

รูปจาก : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc | Facebook

แสดงความคิดเห็น