bannernisit2

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

0

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องประชุม 20-407

รูปจาก : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc | Facebook

แสดงความคิดเห็น