bannernisit2

การจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP)

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP) ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ห้องประชุม 20-407 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปจาก : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc | Facebook

แสดงความคิดเห็น