bannernisit2

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

0

ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission

สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2561

ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 18 May 2018 at 16.30

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th

ขั้นตอนในการสมัคร
1.สมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครเรียน ทาง Internet เท่านั้น
2.ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร
3.ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

how-to-apply-th-1024x303
การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งหลักฐานเพียงวิธีเดียวเท่านั้น)
1. ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
2. ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)
3. อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th

แสดงความคิดเห็น