bannernisit2

แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต

0

แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ขอรับรองว่าข้อมูลนี้จะไม่มีผลทำให้ท่านได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น  เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาส่งกลับคืนที่ผู้ประสานงาน จักเป็นพระคุณยิ่ง หรือดาวน์โหลดแบบสอบถามทางเว็ปไซด์ http://fph.csc.ku.ac.th/ และส่งคืนคุณพิชัย  ดวงคุณ ทาง E-mail : pichai.dua@gmail.com จักขอบพระคุณยิ่ง หรือ

กรอกแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/GLZAky หรือ QR code

001

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงานเพื่อปกป้อง ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ และชุมชนรอบสถานประกอบการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองต่อ ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย มีความสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคมไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยและการสาธารณสุข เพื่อป้องกัน ควบคุมอันตรายและโรคจากการทำงาน
3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานและการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สามารถพัฒนาและจัดการแบบบูรณาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความเป็นผู้นําและมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดการบริหารจัดการงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิผล

แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ได้แก่
1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
2 นักวิชาการด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และนักวิชาการแรงงาน
3 ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
4 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

จุดเด่น

จุดเด่นของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการสาธารณสุขและสามารถบูรณาการใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ควบคู่ไปกับดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ และชุมชนรอบสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยในชุมชนและเกิดความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

แสดงความคิดเห็น