สืบสานประเพณีลอยกระทง ตอน ลอยกระทงหลงวัน ชมจันทร์ ณ ทุ่งเชียงเครือ มก.ฉกส

0

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตอนลอยกระทงหลงวัน ชมจันทร์ ณ ทุ่งเชียงเครือ มก.ฉกส. โดยมี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในการมีขบวนแห่ของนิสิต อบก. คณะทั้ง 4 คณะ มีจำหน่ายกระทง การออกร้านของนิสิตและกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดนางนพมาศและเทพบุตรเดือนเพ็ญ นั่งเรือชมพระจันทร์พร้อมลอยกระทงกลางอ่างสกล โดยนิสิตชมรมเรือพาย มก.ฉกส.

Powered by moviekillers.com