ผู้เขียน Alex sasi

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมห…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0

กิจกรรมอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Goodbye senior)

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4  เพื่อเป็นขวัญและกำลัง…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินความก้าวหน้า (EdPEx)

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินความก้าวหน้า (EdPEx) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันพุธ ที่ 14 กันยา…

ผลงาน/รางวัลนิสิต
0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสุตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Th…

ข่าวสมัครงาน
0

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนัก…

KM KU PHCSC
0

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร…