bannernisit2

กิจกรรมอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Goodbye senior)

0

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 โดยมีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสต์ ผศ.ดร.พัสกร องอาจ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์

แสดงความคิดเห็น