bannernisit2

การอบรมการประเมินตนเอง (Self-Assessment : SA) รุ่นที่ 2

0

 

การอบรมการประเมินตนเอง (Self-Assessment : SA) รุ่นที่ 2 จากสำนักงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 20-407 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แสดงความคิดเห็น