bannernisit2

การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

0

บรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องพระพิรุณ   ชั้น 2 อาคารบริหาร (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แสดงความคิดเห็น