bannernisit2

รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565 : รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล
“ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลระทบ ปี 2565”
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร อนุศักดิ์ เกิดสิน ภาควิชาอนามัยชุมชน ปริมาณงาน 4.75
2. ผศ.ดร ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ภาควิชาอนามัยชุมชน ปริมาณงาน 0.6
3. ผศ.ดร พีชานิกา ชอบจิตต์ ภาควิชาอนามัยชุมชน ปริมาณงาน 0.25
ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัล พร้อมรับเงินรางวัล และเกียรติบัตร
ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม
ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น