bannernisit2

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินความก้าวหน้า (EdPEx)

0

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินความก้าวหน้า (EdPEx) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 20-407 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แสดงความคิดเห็น