เรียกดูข้อมูล: ประกันคุณภาพ

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินความก้าวหน้า (EdPEx)

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินความก้าวหน้า (EdPEx) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันพุธ ที่ 14 กันยา…

KM KU PHCSC
0
ประชุมการจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (KU GROW)

ประชุมการจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงกา…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะ

อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ ดร.จิตรา …