bannernisit2

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษา

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ มาสมัครกันได้เลยย

>>> https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/

รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

1. หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตร์

เกรดเฉลี่ย : 2.00
แผนการเรียน : วิทย์ – คณิต
ต้องแนบ Portfolio (ไม่เกิน 10 หน้า)

2. หลักสูตร : อนามัยสิ่งแวดล้อม

เกรดเฉลี่ย : 2.00
แผนการเรียน : วิทย์ – คณิต
ต้องแนบ Portfolio (ไม่เกิน 10 หน้า)

หมายเหตุ :
1. ต้องแนบ Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า ประกอบการสมัคร
2. ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนไม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก

📌📌 สอบถามเพิ่มเติม Admission KU.CSC.

📲 086-224-1118
📲 042-725-052

ข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติม :
• เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://fph.csc.ku.ac.th/
• FACEBOOK : หน่วยประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ https://www.facebook.com/prphkucsc
• PAGE : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc https://www.facebook.com/PublicHealth.ku.csc/

Powered by moviekillers.com