bannernisit2

ขอเชิญนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ สู่ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

0

ขอเชิญนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
“โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ สู่ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 2-302 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มก.ฉกส.

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/5H6abu2ghfsCeA6v5

เนื้อหาบรรยาย 📖
ทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพ 5 กลุ่มวิชา
ก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ครั้งที่ 1/2567 (สอบวันที่ 6 เมษายน 2567)

แสดงความคิดเห็น