การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสภาคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

0

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องนนทรี อาคารบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสภาคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมี อาจารย์พัสกร องอาจ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุม การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการจัดการงานการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยและประชุมสามัญประจำปีสภาคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้

Powered by moviekillers.com